കോടികള്‍കൊടുത്താലും ഈഅറിവ് ലഭിക്കില്ല തലമുടി തറതൊട്ട് വളരുംചാടിയ വയറ് കാണില്ല