ഉലുവഇങ്ങനെ മുളപ്പിച്ച് വച്ചഎണ്ണ തേച്ചാല്‍മുടി 3മടങ്ങ്‌ നീളത്തില്‍വളരും