7ഇല മതി 1രാത്രിയിൽ ചാടിതൂങ്ങിയ വയറുഅശ്ശേഷം കാണാതെപോകും