ഇത്ഒരു ഗ്ലാസ്‌കുടിച്ചാല്‍ ഹാര്‍ട്ട്ബ്ലോക്ക്‌ ഇല്ലാതെയാകും