എത്രപെരുത്തു വീര്‍ത്തപൊണ്ണത്തടി വയറുംചുരുങ്ങി വരുംപാനീയം