അടുക്കള യിലുള്ളത് വച്ച്കക്ഷം വെളുപ്പിക്കാം 10മിനിറ്റിൽ ഇനിസ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല