ഒരേ ഒരുകായ മതിഇതിൽ ജ്യൂസ്അടിച്ചു കുടിച്ചാൽ ആയുസ്സിൽ ഷുഗർരോഗം വരില്ല തുരത്തിഅടിക്കാം