രാത്രിഉറങ്ങുമ്പോൾ 1ഗ്രാമ്പൂ കഴിക്കൂവ്യത്യാസം 3ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻതുടങ്ങും