പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതു മുഖത്ത് മറ്റിടത്തു ഒരിക്കെ തടവിയാൽ ഒരു തരി മുടി വരില്ല നിര ന്തര പരിഹാരം