ഒരുഗ്ലാസ്സ് ആഹാരത്തിനുമുൻപ് കുടിക്കൂ 7ദിവസത്തിൽ ചാടിയവയറു കൊഴുപ്പുഅലിയും