വയറുംകൂടാതെ ഇടുപ്പിൽ ഉള്ളകൊഴുപ്പും കുറയ്ക്കും കാലത്ത്‌കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ