ഒരുഗ്ലാസ്സ് മതിചുമ പോകും ശ്വാസംനേരെയാകും പനിഅടുത്തു പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല