നിങ്ങൾഭക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളി പയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിരുന്നാൽ ഉട നടി ഇത്സംഭവിക്കാം