എത്രബ്ലോക്ക്‌ ആയകിച്ചണ്‍ സിങ്കും 1മിനുട്ടില്‍ ക്ലീന്‍ചെയ്യാം