ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കു മ്പോള്‍ നമുക്ക് സംഭവി ക്കുന്നത്‌ ഇതാണ്