മുടിവളരുന്നത്‌ കണ്ടവീട്ടുകാര്‍ പോലുംഅമ്പരന്നു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇങ്ങനെവളരുമോ