ഇത്ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാല്‍പൈല്‍സ് ഒരൊറ്റരാത്രി കൊണ്ട്‌ മാറും