മല്ലിയില എത്രകാലം വേണ മെങ്കിലും കേടാ കാതെ സൂക്ഷിക്കാം