വയറിന്‍റെരണ്ടു സൈഡിലുംതൂങ്ങി കിടക്കുന്നഫാറ്റ് ഒട്ടിപ്പോകും