ദഹിക്കാതെകിടക്കുന്നത് ദഹിക്കും വയറ്ശുദ്ധിയാക്കും ലായനി