ഗ്രാമ്പൂവിൽഇഞ്ചി ചേർത്തസ്പെഷ്യൽ കൂട്ട് മുടി വളരാത്ത കഷണ്ടിയിൽ പോലുംകിളിർക്കും