ചുമതൊണ്ട വേദന ശ്വാസം കോശംക്ലീൻ ആക്കും പ്രധിരോധശേഷി ഇരട്ടിആവും