ചെറിയവയസ്സിലും വരുന്നനരമുടി മാറ്റാനുള്ള നല്ലൊരുടിപ്പ്‌ ഡൈആവശ്യം വരില്ല