വിചാരിക്കാൻപറ്റാത്ത രീതിയിൽസ്ഥിരമായി വെളുക്കുംരാത്രി 2തുള്ളി പുരട്ടിയാൽ