ഇനിഒരിക്കലും കാല്കടച്ചിലും കാല്തരിപ്പും ഉണ്ടാവില്ല