പ്രമേഹരോഗികള്‍ മുട്ടകഴിച്ചാല്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ