ഒരുമാസത്തില്‍ 15കിലോ തടിവയറ് കുറയാന്‍ നൈറ്റ്‌ ഇത്കുടിച്ചാല്‍ മതി