വെളി ച്ചെണ്ണയുടെ ഇത്ചേര്‍ത്ത് പുരട്ടിയാല്‍ തല മുടി മതിഎന്ന് പറയുന്നത് വരെ വളരും