ഇത്ഒരിക്കെ ട്രൈചെയ്‌താല്‍ എങ്ങനെ വെളു ത്തെന്നു ആര്‍ക്കുംപറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട