ഇതു മതി 80വയസ്സിലും 20വയസ്സ് ചുറു ചുറുക്ക് ഒരിക്കലും ഷുഗര്‍രോഗം കാന്‍സര്‍ വരില്ല