കഴുത്തിലെകരിവാളിപ്പും കണ്ണിനുതാഴെയുള്ള കറുപ്പും മഞ്ഞു പോകും