മഞ്ഞളിന്‍റെകൂടെ ഇത്ചേര്‍ത്ത് തേച്ചാല്‍പല്ല് വേദനപോട് അപ്രത്യക്ഷമാകും