കഞ്ഞി വെള്ളം മതി ,മുടിയുടെവളര്‍ച്ച കണ്ടാല്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍കഴിയില്ല