നരച്ചമുടി ഇനിനരയ്ക്കാത്ത വിധത്തില്‍ കറുപ്പിക്കണോ ഇതാവഴി