എളുപ്പത്തില്‍ ഷുഗര്‍കുറക്കാന്‍ ഇങ്ങനെ യൊരു വഴി ഇതു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല