വയറ് ദിവസങ്ങള്‍ ക്കുള്ളില്‍ കാറ്റ് പോയ പോലെ കുറഞ്ഞു പോകും