എത്രവലിയ പഴ കിയ കറയും ഒരുമിനുട്ട് കൊണ്ട് ഇളകി പോകും