നടു വേദന മാറും ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാവില്ല കഞ്ഞി വെള്ളത്തില്‍ ഇത്ചേര്‍ക്കൂ