3ദിവസത്തില്‍ തൂങ്ങിയവയറ് പോകുംകൊഴുപ്പ് കുറച്ച്സമ്പൂര്‍ണ്ണമാക്കും ഇത്കുടിച്ചാല്‍