ഇത്കഴിച്ചാല്‍ 30മിനിറ്റില്‍ ഇന്‍സുലിന്‍ചുരത്തും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കൂടാതെഉപ്പ് കുറക്കും