ഒരുദിവസത്തില്‍ രക്തകുഴല്‍ അടപ്പ്നീക്കി കൊഴുപ്പ് അലിയിച്ചു ശരീര വണ്ണം കുറക്കുംവെള്ളം