കണ്ണിന് കണ്ണടഇനി ആവശ്യമില്ലകാഴ്ച ഉടനെനേരെയാക്കും നാടന്‍ വീട്ടു വൈദ്യം