ഒരുആഴ്ച്ചയില്‍ 5കിലോ ശരീര ഭാരം കൂട്ടാം മെലിഞ്ഞവര്‍ ഇത്ഉറങ്ങും മുന്‍പ്കഴിക്കുക