വെളുത്തുള്ളിരാത്രി ഇങ്ങനെകഴിച്ചാല്‍ എല്ലാ വേദനകളും എവിടെപോകു ഊഹിക്കാന്‍കഴില്ല