തക്കാളിയുടെകൂടെ ഇത്കലര്‍ത്തി തേച്ചാല്‍ ഒരുദിവസത്തില്‍ കറുത്തമുഖം വെളുപ്പാകും