3ദിവസം ഇത്തടവുക മുഖത്തില്‍ ഉള്ളതൊലി ചുളിവ്മാഞ്ഞ് മുഖംവെളുപ്പായി ഇരിക്കും