ഈഇല മതിമുടികള്‍ നീളത്തില്‍വളരും നരച്ച മുടി കറുപ്പാകും മുഖംപാല്‍ പോലെവെളുപ്പാകും