രാത്രിആഹാരത്തിന് ശേഷം ഇത്കലര്‍ത്തി കുടിച്ചാല്‍ 5കിലോ ചുരുങ്ങികുറയും