ഇത്തേച്ചാല്‍ എത്രകറുപ്പായ മുഖംഉണ്ടെങ്കിലും വെളുപ്പായിമാറിപ്പോകും