ഉറങ്ങിഎണീറ്റയുടന്‍ ഒരുസ്പൂണ്‍ കഴിച്ചാല്‍ ആഴ്ച്ചയില്‍ 4കിലോ വയറ്വേഗം പോകും